Zavolajte nám: +421 911 174 405
Kategórie produktov

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru alebo pri registrácii prostredníctvom internetového obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v zmysle GDPR - General Data Protection Regulation (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/79 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a v súlade s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „GDPR“). Údaje sú spracované tak, aby nedošlo k porušeniu vašich základných práv. Údaje sú uložené v chránenej databáze na serveri predávajúceho.

Zodpovednou podľa čl. 4 ods. 7 GDPR je spoločnosť POLYNOVA, spol. s r. o., so sídlom v obci Kvetoslavov č. 212, 930 41 Kvetoslavov, Slovenská republika, IČO: 34 138 056.

Otázky alebo pripomienky ohľadom osobných údajov môžete zasielať na adresu marketing@polynova.sk.

Rozsah spracovávaných údajov

Pri registrácii a následnom nákupe alebo jednorazovom nákupe bez registrácie požadujeme tieto údaje, ktoré sú spracované pre účely vybavenia a doručenia objednaného tovaru:

- vaše meno a priezvisko, príp. meno a priezvisko osoby poverenej prevziať tovar,

- presná adresa doručenia, príp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre,

- vaša e-mailová adresa, ktorá slúži na vzájomnú komunikáciu,

- vaše telefónne číslo, ktoré slúži na rýchlejší kontakt s našou spoločnosťou a pre prepravcu na úspešné doručenie tovaru (informácie o čase doručenia a pod.).

Ak nakupujete ako firma alebo živnostník, je potrebné uviesť aj obchodný názov, IČO a IČ DPH, čo slúži pre správne vystavenie faktúry a jej následné zaúčtovanie.

Bez týchto údajov žiaľ nevieme vybaviť žiadnu objednávku.

Nezadávate žiadne informácie, ktoré sa týkajú peňazí na vašom účte. V prípade online platieb (z účtu alebo prostredníctvom karty) sa transakcie uskutočňujú priamo na stránkach platobnej inštitúcie TrustPay, ktorá poskytuje len informáciu o úspešnosti, resp. neúspešnosti platby, vaše meno a prípadne číslo účtu, aby naša spoločnosť mohla platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť. Naša spoločnosť nemá prístup k informáciám o vašich prihlasovacích údajoch alebo zostatku na vašom účte.

Súhlas so spracovaním údajov a zasielaním noviniek

Vykonaním registrácie na stránke internetového obchodu našej spoločnosti, súhlasíte s tým, aby naša spoločnosť POLYNOVA, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala vaše osobné údaje poskytnuté pri registrácii. Uskutočnením registrácie a zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek nám zároveň udeľujete súhlas so spracovaním a využívaním týchto osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom našej spoločnosti na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovujete súhlas s tým, aby naša spoločnosť a prípadne tretie osoby, s ktorými naša spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, vám posielali obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dávate našej spoločnosti POLYNOVA súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním vašich osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby vášho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Naša spoločnosť neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje vaše osobné údaje žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú vaše osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

Vaše práva

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Pokiaľ ste sa zaregistrovali, uloženie údajov umožňuje ich použitie pri vašom ďalšom nákupe a môžete ich kedykoľvek zmeniť po prihlásení sa na svoje konto. Ak si prajete zrušiť svoje konto, kontaktujte nás, prosím, e-mailom a naša spoločnosť zabezpečí deaktiváciu vášho konta.

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

a) vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané a v akom rozsahu,

b) zistiť účel spracúvania osobných údajov, ako aj právny základ ich spracúvania,

c) vyžadovať presné informácie o zdroji, z ktorého získala vaše osobné údaje na spracúvanie,

d) vyžadovať zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) požadovať prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,

f) kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

g) podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona GDPR, ak máte podozrenie na porušenie vašich práv,

h) byť informovaný o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

i) byť informovaný o identifikačných a kontaktných údajoch prevádzkovateľa/predávajúceho.

 

Odvolanie súhlasu so spracovaním údajov

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zadarmo odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej našej spoločnosti, a to poštou alebo elektronicky na e-mail marketing@polynova.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu vášho konta.

Zasielanie noviniek ok
Nájdete nás

Táto stránka pre správne fungovanie využíva súbory cookies.

odmietnuť prijať